ALGEMENE VOORWAARDEN LUKIDA ONDERWIJS

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die gemaakt worden door Lukida Onderwijs te Amsterdam en de vertegenwoordigers van deze organisatie (verder te noemen: Lukida), met de vertegenwoordigers van de scholen waar we mee samenwerken (verder te noemen: de school) en met de freelance kunstdocenten (hierna te noemen: invaldocenten) die door bemiddeling van Lukida invallen op de school.

1.2 Alleen als er uitdrukkelijk, via de mail, via telefonische berichten of via de app, andere afspraken zijn gemaakt, kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

2 Totstandkoming afspraken

2.1 Deze afspraken kunnen via de telefoon, via Whatsapp, berichten of email worden gemaakt door Lukida en de school.

2.2 Als er in de communicatie duidelijke verschrijvingen of vergissingen zijn gemaakt, zijn de  partijen niet verplicht om eraan te voldoen.

3 Uitvoering van de afspraken

3.1 Lukida en de school spreken af dat Lukida bemiddelt tussen de invaldocent en de school. De school geeft aan voor welke dag en welke groep de school een invaller nodig heeft, Lukida zoekt de meest geschikte invaldocent en verzorgt de koppeling tussen de school en de invaldocent

3.2 De school zorgt ervoor dat de docent de juiste informatie heeft over de volgende onderwerpen:

– het aantal leerlingen

– wie de docent introduceert bij de groep/klas

– of er nog bijzonderheden zijn over specifieke leerlingen waarvan het van belang is dat de invaldocent dit weet

– wat de vaste programmaonderdelen zijn van de dag (zoals pauzes)

– of er nog andere informatie is die van belang is voor de invaldocent

3.3 De invaldocent is altijd in staat om een volledig creatief dagprogramma te verzorgen. De school mag altijd voorstellen om hiervan af te wijken. De school en de invaldocent moeten van te voren samen overeenstemming bereiken over het definitieve dagprogramma.

3.4 De invaldocent is aanwezig tot de leerlingen opgehaald/naar huis/bij de opvang zijn en het lokaal netjes is achtergelaten. De invaldocent hoeft daarna niet nog andere taken te verrichten en kan direct vertrekken.

4 Prijzen

Te vinden op http://lukida.nl/schoolinformatie/prijzen/

5 Betaling

5.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum.

5.2 Facturen worden per invaldag of als een totaal van de die week ingevallen dagen gefactureerd, per school.

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Lukida aangewezen bank- of girorekening.

5.4 Lukida heeft het recht om de bemiddeling op te schorten als niet aan de verschuldigde betalingen is voldaan.

5.5 Als de betaling niet tijdig plaatsvindt, zal Lukida een herinnering sturen.

5.6 Als na de herinnering de factuur alsnog niet betaald wordt, zal Lukida een nieuwe factuur sturen inclusief wettelijk verschuldigde rente, en later indien nodig alle kosten toevoegen die uiteindelijk nodig zijn om de factuur alsnog betaald te krijgen.

6 Onderwijs door de creatieve invaldocent

6.1 Lukida stimuleert de freelance docenten die door onze bemiddeling op de scholen invallen met een creatief programma, om constant te werken aan het verbeteren van hun vakmanschap. Lukida is echter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de programma’s: alle docenten zijn freelancers die zelfstandig hun werk doen.

6.2 De school is verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de invulling van het dagprogramma met de invaldocenten. Lukida stelt contactgegevens van de docent beschikbaar aan de school om dit mogelijk te maken.

6.3 Lukida verwacht dat de school contact opneemt als de school niet tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs en zal dan met de school een passende oplossing of compensatie bespreken.

7 Overige Onderwerpen

7.1 De school kan freelance docenten die via Lukida hebben ingevallen op de school en die een uitzonderlijk goede indruk maken, een contract aanbieden als dat in combinatie is met een opleidingstraject (zij-instroom, verkorte of reguliere pabo). De school is daarvoor niets anders verschuldigd aan Lukida dan het volgende: Lukida stuurt een vertegenwoordiger die een foto maakt voor de school, met een daarbij duidelijk zichtbaar: een vertegenwoordiger van de school, de docent in kwestie en de vertegenwoordiger van Lukida. Lukida heeft het recht om deze foto te gebruiken op de website en in andere media ter promotie van onze organisatie en de diensten die we leveren.

7.2 Scholen zullen freelance invaldocenten van Lukida géén contracten aanbieden waardoor Lukida bemiddelingskosten misloopt, anders dan omschreven in 7.1.

7.3 Scholen mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de freelance docent in kwestie gebruik maken van de door de docent zelf geschreven/ontworpen lesprogramma’s of lesonderdelen die door de docenten zijn gebruikt tijdens een invaldag. De docent blijft altijd eigenaar hiervan.

8 Ontbinding

8.1 Een school is contractueel gebonden aan de afspraak op het moment dat de freelance invaldocent is voorgesteld aan de school (via de telefoon of via de mail).

8.2 Het contract kan zonder gevolgen worden ontbonden tot 48 uur voordat de invaldag plaats zal vinden.

8.3 Als de ontbinding minder dan 48 uur voor de invaldag plaatsvindt, factureren we 75 euro vergoeding voor de docent en 25 euro voor de bemiddeling van Lukida.

9 Overmacht

9.1 Als door overmacht de invaldocent niet in staat is om in te vallen, zal Lukida geen factuur sturen voor de werkdag.

9.2 Als door overmacht van de kant van de school de invaldag niet door kan gaan, zal Lukida ook geen factuur sturen voor de werkdag.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Lukida is niet aansprakelijk voor enige schade die de school lijdt door acties of handelingen van de invaldocent, tenzij het aantoonbaar het gevolg is van onjuist handelen van Lukida.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Lukida beperkt zich in alle gevallen tot een vergoeding van maximaal het bedrag dat de school voor de invaldag zou betalen.

10.3 Lukida is niet aansprakelijk voor schade waartegen de school of de invaldocent zich redelijkerwijs had moeten en kunnen verzekeren.

11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

11.2 Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de school ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.