schooltypen

Oecumenische basisscholen

Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè ofwel ‘de bewoonde wereld’. 1.1 Inleiding De identiteit van de oecumenische school is verbonden met zowel de protestants-christelijke als de katholieke traditie zoals die in de scholen vorm kregen. Iedere christen, protestants, katholiek of anders, geeft op één of andere manier zelf vorm aan zijn/haar geloof dat mede gebaseerd is op een eigen kijk op het leven. Elke tijd en levensfase van een mens vraagt opnieuw om een eigentijdse en persoonlijke invulling van het christelijk geloven. Het actueel houden van het christelijk geloven vraagt om bezinning, reflectie, vernieuwing. In deze dynamiek wil…
Lukida Onderwijs Werkdrukverlaging Basisscholen schooltypen

Snappet

Snappet Stel je eens voor dat er een middel was om alle kinderen op hun eigen niveau te volgen. Dat het mogelijk was een leerdoel aan te bieden en dat je als leerkracht precies kunt bijhouden welk kind problemen met dat leerdoel heeft. Dat  je per individueel kind verschillende leerdoelen kunt klaarzetten, waar het eventueel nog mee moet oefenen of dat het zelfs die les helemaal geen instructie hoeft te volgen, omdat het kind het leerdoel al beheerst. Dat je als leerkracht op één centraal punt alle vorderingen in de vakken taal, speling, rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden direct kon volgen…
schooltypen

Alles in 1-school

Bij een Alles in 1-school zijn alle voorzieningen voor opvang en onderwijs onder een dak waarbij verschillende partijen zowel op inhoudelijke als organisatorisch gebied nauw samenwerkt, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een brede school. Onder regie van de school stemmen de voorschool en de naschool hun aanbod en werkwijze nog beter af op de ontwikkeling van kinderen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat erzowel in de voorschool als in de groepen ½ gewerkt wordt met dezelfde methode en thema’s. Bij de voorschool en BSO stemmen ze het culturele aanbod af op wat er in de groepen al gedaan wordt. Daarnaast…
schooltypen

Gezonde school

Een Gezonde School is een school die integraal en structureel werkt aan een gezonde leefstijl van leerlingen en schoolpersoneel. De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet op het gebied van gezondheid, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Het gaat er om tijd en aandacht op de meest effectieve manier in te zetten. Centraal staan de vier Gezonde School-pijlers Gezondheidseducatie: het klassikaal aanbieden van informatie en voorlichting over de gezondheid van leerlingen. Het doel is primair collectieve preventie Fysieke en sociale omgeving: deze is gezond als de fysieke…
schooltypen

Brede school

Een brede school is een school die meer dan alleen onderwijs verzorgt. De school kiest voor een bredere maatschappelijke functie. Dat doet ze samen met andere partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Zo kunnen ze de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten en verrijken. Er zijn verschillende soorten brede scholen. Ze veranderen voortdurend mee met hun (demografische) omgeving. Ook bewegen ze mee met nieuwe inzichten en veranderingen in het onderwijs en jeugdbeleid. Elke school is uniek. Dé brede school bestaat niet. Vaak wordt onderscheid gemaakt in vijf profielen. Dit zijn de profielen: Profiel:                          Kenmerkend: Kansenprofiel Kansen…
schooltypen

Jenaplanonderwijs

Jenaplanonderwijs hoort bij het traditionele vernieuwingsonderwijs. Een jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. De leraren zijn professionele opvoeders. Ouders dragen een deel van de opvoeding van hun kinderen over aan de leraren, maar blijvenn een belangrijke rol in het onderwijs spelen. Het moet daarom een bewuste keuze zijn om een kind naar een jenaplanschool te laten gaan. In het jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. In het jenaplanonderwijs krijgen kinderen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Zij mogen verschillend zijn, het doel is dat de kinderen…
schooltypen

Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. n het eerste jaar ligt het accent op het invoeren…
schooltypen

Daltononderwijs

De daltonwerkwijze is gebaseerd op ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst. Als leerkracht werd zij geconfronteerd met een school van veertig leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Realiserend dat een klassikale manier van lesgeven niet mogelijk was koos Parkhurst voor een andere aanpak; Door afspraken te maken met leerlingen en hun eigen verantwoordelijkheid te ondersteunen, kon het traditionele lesgeven tot een minimum worden beperkt. In de plaats daarvan kwam ruimte voor zelfstudie. Later werden deze ideeën aangepast en toegepast in de State Highschool in Dalton om de efficiency van het onderwijs te verhogen. Naar deze plaats is het daltononderwijs vernoemd. Daltonprincipes…
schooltypen

Vrijeschool onderwijs

Klassen Binnen het vrijeschoolonderwijs maken we een duidelijk onderscheid tussen de kleutertijd en de schooltijd. We beginnen de leerjaren ná de kleutertijd te tellen als: klas 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ( ‘groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8’). Onderwijs Vrijeschoolonderwijs (Waldorf education) is een sterke, veelzijdige vorm van onderwijs. Het vrijeschoolonderwijs is erop gericht om een brede ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Vrijescholen staan voor een weloverwogen balans tussen cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. Het lesaanbod, de lesmethodes, de toetsingsvormen en schoolactiviteiten worden hierbij zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen…
schooltypen

Montessorionderwijs

“Help mij het zelf te doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen.” Montessorischolen werken volgens de uitgangspunten van Maria Montessori. Ze gaan uit van de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van het kind en begeleiden het in de groei naar zelfstandigheid. De leerkracht stimuleert, begeleidt, stuurt en biedt didactische hulp. De kinderen leren door zelf ontdekken en ervaren. Heel belangrijk in de groei naar zelfstandigheid is samenwerking, rekening houden met en res­pect hebben voor elkaar, ongeacht intelligentie en vaardigheden. In een montessoriklas zitten kin­deren van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep. Op een natuurlijke wijze leren…